Kontakt:

Obecný úrad
Obec Poliakovce, č. 20
086 11 p. Hrabovec

054 / 479 73 22
www.poliakovce.sk
starosta@poliakovce.sk

IČO: 00 322 504
Prima banka, a.s.
Č. ú. 3608576001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Školstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec disponuje s 1 materskou školou a 1 základnou školou.

 História materskej školy 

V roku 1962 sa v obci od 1. augusta zriadila materská škola. V novozaloženej jednotriednej škole začala vyučovať učiteľka Anna Jakubášková, rodáčka z Bardejova. Vyučovanie sa začalo v 1 miestnosti A. Sovu. S majiteľom domu a MNV bola napísaná zmluva o dočasnom poskytnutí miestnosti. ONV v Bardejove dodal najpotrebnejšie zariadenie. Počet žiakov zapísaných v prvom roku bolo 16 žiakov. Týmto sa i v Poliakovciach pristúpilo k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa od najútlejšieho detského veku. V roku 1964 bola materská škola presťahovaná do rodinného domu Jána Basu.

 

História základnej školy

 Rok 1955

Rok 1955 bol i na úseku školstva bohatší. Z doterajšej jednotriedky, ktorá bola od založenia v roku 1924 sa mení na dvojtriednu školu. Zmena žiakov nastala ku dňu 1.septembra 1955. Príčinou zmeny bol rekordný počet žiakov v roku 1955-1956. Stav žiakov k 1. septembru bolo 44 z toho 12 prvákov. Učiteľka – Anna Ovšaníková.

 Rok 1960

Tunajšia škola dočasne prestala byť dvojtriedna . Príčinou bol nižší počet žiakov. Viditeľný bol aj pokles učiteľov. Odbor školstva na tomto základe zrušil druhú triedu. Učiteľka – Helena Švecová.

Rok 1961

Doterajšia osemročná základná škola dostala nové pomenovanie - základná deväťročná škola. Učiteľ – Gabriel Lukáč.